- Algemene voorwaarden -Definities

Fotografe: Marijke Woltjer Fotografie, KvK-nummer 55760643

U: Opdrachtgever. De (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Schriftelijk: Elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.1.Betalingsvoorwaarden

1.  Het verschuldigde bedrag voor de fotosessie, exclusief foto’s, dient u tenminste twee werkdagen voorafgaand aan de fotosessie over te maken op rekeningnummer: NL16 RABO 0305263714 t.n.v. T.M. Woltjer o.v.v. het factuurnummer.


2. In het geval van nabestellingen dient het volledige factuurbedrag o.v.v. het bijbehorende factuurnummer te worden overgemaakt, alvorens de foto’s worden overhandigd of verzonden.2.Ziekte

1. Bent u of de baby ziek? Geeft u dat dan tenminste 24 uur van tevoren aan, zodat er een vervangende datum gepland kan worden. Indien de fotografe ziek is, zal zij u dat zo snel mogelijk laten weten en een vervangende datum bespreken. Wanneer er sprake is van een newborn sessie en deze komt qua tijd in het gedrang, dan zal de fotografe u doorverwijzen naar collega fotografen en uw sessieprijs, wanneer reeds betaald, terugstorten.3.De fotosessie

1. Tijdens de geposeerde newborn sessie mogen er door de klant geen foto’s gemaakt worden. Echter na overleg met de fotografe mag er 1 foto van de gehele set inclusief fotografe gemaakt worden, indien de klant dit wenst als herinnering voor bijvoorbeeld een babyalbum. Er mogen in geen geval foto’s van de baby alleen gemaakt worden.


2. De klant kiest voor Marijke Woltjer Fotografie omdat hij/zij van haar stijl qua fotograferen houdt. Wanneer de klant een fotosessie boekt, zal de fotografe zich volledig inzetten om een prachtige herinnering te vervaardigen. Dit zal zij naar eigen inzicht en kunnen uitvoeren. Mocht de klant speciale wensen hebben, dan worden deze tenminste 24 uur vóór de dag van de fotosessie aangegeven en besproken met de fotografe. Wanneer de wensen buiten de stijl van de fotografe vallen, kan de fotografe hiervan afstand doen.


3. Tijdens de fotosessie zijn storende factoren, zoals teveel mensen rondom de set, bezoek van een verloskundige of GGD de verantwoordelijkheid van de klant. Het is dan ook wenselijk deze bezoeken op een andere dag te plannen. Wanneer de fotosessie hier hinder van ondervindt kan dit gevolgen hebben voor het aantal te leveren foto’s en is dit in geen geval te herroepen op de fotograaf.


4.Levering

1. De levering van de keuzefoto’s zal binnen 10 dagen na de fotosessie geschieden. De fotograaf maakt vooraf een selectie uit de gemaakte foto’s. Deze foto’s zullen grotendeels onbewerkt en op een contactsheet worden geleverd via de e-mail en worden voorzien van een watermerk. Deze foto’s mogen geenzins worden gebruikt voor andere doeleinden dan het maken en doorgeven van uw keuze. Mochten de 10 dagen wegens (on)voorziene gebeurtenissen niet worden gehaald, dan zal de fotografe u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Deze verlenging van de bewerkingstijd zal geen gevolgen hebben op het te betalen bedrag.

2. De klant heeft een week de tijd om zijn/haar fotokeus aan de fotograaf door te geven. Nadat de fotograaf de keus van de klant heeft ontvangen, zal de fotograaf de gekozen foto’s binnen drie weken zorgvuldig en naar eigen stijl en inzicht bewerken en aanbieden aan de klant. Mochten de drie weken wegens (on)voorziene gebeurtenissen niet worden gehaald, dan zal de fotografe u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Deze verlenging van de bewerkingstijd zal geen gevolgen hebben op het te betalen bedrag.

3. De gekochte fotobestanden zullen worden geleverd in het bestandstype .jpg.
RAW-bestanden worden niet geleverd.


4. Wanneer er een levering per post plaatsvindt, is dit voor het risico van de klant.5.Auteursrecht

1. De gekochte digitale bestanden zijn van hoge kwaliteit en resolutie. Het is niet toegestaan deze grote bestanden te gebruiken voor uw WhatsApp, Facebook, Instagram of andere media van dien aard. Hiervoor gebruikt u de bestanden in webversie. Deze webfoto’s zijn speciaal bewerkt voor het gebruik op het internet en voorzien van het logo van de fotografe om misbruik door anderen tegen te gaan.

2. Het is niet toegestaan de digitale bestanden te bewerken.

De digitale bestanden moeten in de staat waarin de fotografe ze heeft geleverd blijven en mogen niet worden bijgesneden, voorzien van een filter of in zwart/wit worden omgezet.


3. Indien u de digitale bestanden koopt, koopt u het gebruiksrecht, niet het auteursrecht. Dit houdt in dat u de foto’s in huiselijke kring mag delen, afdrukken en kopiëren, maar het is niet toegestaan om de foto te gebruiken voor fotowedstrijden of publicaties door derden. Tevens mogen de foto’s niet gebruikt worden voor zakelijke of commerciële doeleinden of andere doeleinden buiten de huiselijke kring. Hiervoor dient u schriftelijk toestemming te vragen aan de fotografe. Het auteursrecht blijft ten allen tijden bij Marijke Woltjer Fotografie.


4. Het is in geen geval toegestaan de foto’s, welke vertoond op de site of in de blog van Marijke Woltjer Fotografie, te kopiëren en/of te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.6.Portretrecht

1. De fotografe behoudt het recht voor om alle foto’s die door haar gemaakt zijn te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.7.Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen zijn te koop vanaf € 25,00 of een hoger, door de klant te bepalen, bedrag.

2. Afgenomen cadeaubonnen kunnen niet retour genomen worden en niet worden ingewisseld voor contanten.


3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.


4. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

5. De cadeaubon dient voor de fotosessie te worden ingeleverd bij de fotograaf.8.Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.


9.Aansprakelijkheid

1.De Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door haar geleverd zijn.


2. De prijzen zoals getoont onder het tabblad ‘Tarieven’ zijn leidend. Marijke Woltjer Fotografie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke vergissingen of zetfouten elders op deze site.


10.Privacy

1. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgespeeld aan derden.
Portfolio.html
Informatie.html